Veiklos dokumentai

Informacija atnaujinama…

VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

KRIZIŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ MOKINIUI PATYRUS TRAUMĄ  AR SUSIRGUS IR INFORMACIJOS PERDAVIMO MOKINIO TĖVAMS TVARKA

PAGALBOS MOKINIO SAVIRŪPAI PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS UŽTIKRINIMO, JEIGU MOKINYS SERGA LĖTINE NEINFEKCINE LIGA TVARKA

PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKA

MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKA

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR DARBO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ TVARKOS APRAŠAS

ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VAIVORYKŠTĖ“ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO KARANTINO METU TVARKOS APRAŠAS

VIDINIU TEIKIMO KANALU GAUTOS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „VAIVORYKŠTĖ“ ANALIZAVIMO IR TYRIMO TVARKOS APRAŠAS

MARIJAMPOLĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „VAIVORYKŠTĖ“ SAUGAUS ELGESIO BASEINE TAISYKLĖS

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO ,,VAIVORYKŠTĖ‘‘ PLAUKIMO BASEINO DARBUOTOJŲ IR GRUPĖS DARBUOTOJŲ FUNKCIJOS VYKDANT VEIKLAS SU VAIKAIS

TVARKOS APRAŠAS DĖL MOKESČIO MOKĖJIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „VAIVORYKŠTĖ“

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VAIVORYKŠTĖ“ NAUDOJIMOSI BASEINU TVARKA (pakoreguota)

LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA  IR  JOS  ĮGYVENDINIMO  TVARKA 

INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA

DARBUOTOJŲ PAREIGŲ PAŽEIDIMO, FIKSAVIMO, TYRIMO IR DARBUOTOJŲ ĮSPĖJIMO DĖL ĮVYKDYTŲ PAŽEIDIMŲ TVARKOS APRAŠAS

BENDRUOMENĖS NARIŲ ETIKOS APRAŠAS

UGDYTINIU PASIĖMIMO IŠ DARŽELIO APRAŠAS

SPRENDIMAS DĖL VAIKŲ REGISTRAVIMO IR PRIĖMIMO Į MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,