LAŠIUKAI

   

Grupėje dirba:

Vida Rudaitienė –  ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Zita Dzetaveckienė –  ikimokyklinio ugdymo mokytoja –  metodininkė.

Modesta Uzdilienė – ikimokyklinio ugdymo mokytojų padėjėja.

 

„Lašiukų“ viduriniojo amžiaus (4-5 m.) grupėje ugdytinių poreikiai – bendravimo, fizinio ir psichinio saugumo, pažinimo, saviraiškos tenkinami per ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi pasiekimų žingsnius, integruojant sveikatos saugojimo ir stiprinimo programą.

Ugdomąją veiklą organizuojame pagal „Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos“ ir    „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas“, kurį sudaro 18 vaiko ugdymosi pasiekimų sričių: kasdienio gyvenimo įgūdžiai, fizinis aktyvumas, emocijų suvokimas ir raiška, savireguliacija ir savikontrolė, savivoka ir savigarba, santykiai su suaugusiaisiais, santykiai su bendraamžiais, sakytinė kalba, rašytinė kalba, aplinkos pažinimas, skaičiavimas ir matavimas, meninė raiška, estetinis suvokimas, iniciatyvumas ir atkaklumas, tyrinėjimas, problemų sprendimas, kūrybiškumas, mokėjimas mokytis –  išskirtų siekiant vaiko asmenybės ugdymosi ir atsižvelgiant į vaiko raidos bei ugdymosi ypatumus.

Mūsų grupės tikslas – atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiaisiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis. Ugdydami vaiką, siekiame, kad jis augtų orus, smalsus, bendraujantis, sveikas, kuriantis, sėkmingai besiugdantis. Prioritetą skiriame vaikų sveikatos saugojimui ir stiprinimui. Daug dėmesio skiriame vaikų žinioms apie sveikatos saugojimą, organizmo grūdinimą, taisyklingą kūno laikyseną. Mokome saugiai elgtis įvairiose situacijose. Naudojame įvairias sportines priemones, kaitaliojama aktyvi ir rami veikla, kvėpavimo pratimai. Žaidžiame judrius, sportinius žaidimus. Organizuojame tradicines ir netradicines pramogas, šventes.

Grupėje įgyvendinamas projektas „Mes lašiukai – sveikuoliukai“.

Bendradarbiavimas vykdomas su socialiniais partneriais, šeima.

Dalyvaujame miesto, respublikos organizuojamuose konkursuose, akcijose.

Pagrindinis vaiko vertintojas yra ikimokyklinio ugdymo mokytoja. Vertinant meninę kompetenciją, dalyvauja meninio ugdymo mokytoja. Komunikavimo, socialinę kompetenciją – logopedė, sveikatos saugojimo ir stiprinimo – kūno kultūros instruktorė. Grupėje atliekame ugdytinių tyrimus, aprašus (rudenį ir pavasarį). Vaikų individualūs pasiekimai aptariami su tėvais asmeninių pokalbių metu.

Esame respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narės, dalyvaujame jos veikloje, dalinamės darbo patirtimi.

SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,