KIŠKIUKAI

Kiškiukų“- vidurinioji  grupė (4-5 m.)

Grupėje dirba:

Nastutė Uzdilienė –  ikimokyklinio ugdymo mokytoja-  metodininkė.

Vilma Šlekaitienė –  ikimokyklinio ugdymo mokytoja- metodininkė.

Laima Gervelienė- ikimokyklinio ugdymo mokytojos  padėjėja.

„Kiškiukų“ grupėje vaikai ugdomi pagal įstaigos parengtą „Bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą, integruojant sveikatos stiprinimo ir saugojimo programą.

Ugdomoji veikla organizuojama pagal „Ikimokyklinio ugdymo metodinės  rekomendacijos“  ir „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas“. Juos inicijavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, vykdo Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras.

Vaikai ugdomi pagal vaiko ugdymosi pasiekimų sritis ir ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi pasiekimų žingsnius:

KASDIENIO GYVENIMO ĮGŪDŽIAI–  tai vaiko sveikatai saugoti ir stiprinti būtini įpročiai ir elgesys.

FIZINIS AKTYVUMAS–  judėjimas yra vienas iš svarbiausių prigimtinių vaiko poreikių, todėl būtina skatinti tiek spontanišką, tiek pedagogo tikslingai inicijuojamą vaiko fizinį aktyvumą.

EMOCIJŲ SUVOKIMAS IR RAIŠKA.  Emocinėms būsenoms taip pat būdinga sąmoningai jas išgyventi – bandyti susivokti, ką ir dėl ko jauti, kokios emocijos ar jausmai užvaldė, gebėti tai išreikšti žodžiais, pasakyti kitam.

SAVIREGULIACIJA IR SAVIKONTROLĖ. Ikimokyklinio amžiaus vaikai iš pradžių natūraliai priklauso nuo suaugusiųjų, t. y. išorinės kontrolės, tačiau ugdydamiesi jie vis labiau suvokia, kad patys gali kontroliuoti daugelį savo gyvenimo situacijų.

SAVIVOKA IR SAVIGARBA. Jį sudaro keli pagrindiniai aspektai: savivoka, saviįvaizdis, savigarba.

SANTYKIAI SU SUAUGUSIAISIAIS.  Vaiko santykiai su suaugusiaisiais apima šiltus artimus emocinius ryšius.

SANTYKIAI SU BENDRAAMŽIAIS. Ikimokyklinio amžiaus vaikai mokosi užmegzti artimus ryšius su bendraamžiais.

SAKYTINĖ KALBA– tai pagrindinė žmonių bendravimo priemonė.

RAŠYTINĖ KALBA. Rašytinė kalba – tai vaiko rašymas ir skaitymas.

APLINKOS PAŽINIMAS.  Noras sužinoti, išmokti, suprasti, kas vyksta aplinkui, yra aplinkos pažinimo pamatas.

SKAIČIAVIMAS IR MATAVIMAS. Skaičiavimas –tai komponentas, kuriame kalbama apie pirmąją vaiko pažintį su skaičiaus sąvoka. Komponente matavimas išskiriami tokie aspektai: vaiko pažintis su paprasčiausiomis geometrinėmis figūromis; daikto dydžio, dydžių santykio suvokimas; vis gerėjantis vaiko orientavimasis laike ir erdvėje.

MENINĖ RAIŠKA. Vaiko meninė raiška – tai vaiko įspūdžių, išgyvenimų, supratimo, emocijų, jausmų patirties reiškimas ir vaizdavimas meninės raiškos būdais ir priemonėmis: veiksmu, judesiu, žodžiu, balso intonacija, spalva, linija, forma ir kt. Ji apima muziką, šokį, vaidybą ir vizualinę raišką.

VAIKO ESTETINIS SUVOKIMAS– tai gebėjimas suvokti, pajausti ir reflektuoti estetinius potyrius, kurie kyla matant ir jaučiant aplinkos (gamtos ir aplinkinio pasaulio, žmonių santykių, veiklos), meno kūrinių, savo ir kitų kūrybos grožį.

INICIATYVUMAS IR ATKAKLUMAS. Iniciatyvumas apibūdinamas kaip smalsumas, domėjimasis nauja informacija bei veikla, entuziastingas naujos informacijos, naujų veiklos ar raiškos būdų ieškojimas, noras išmokti

PROBLEMŲ SPRENDIMAS – tai gebėjimas suprasti, įvertinti, interpretuoti ir pritaikyti žinias iššūkių,
sudėtingų užduočių ar sunkumų sprendimui.

KŪRYBIŠKUMAS – suprantamas kaip asmenybės savybė, susijusi su gebėjimu atrasti tai, kas nauja,
originalu, netikėta.

MOKĖJIMAS MOKYTIS- ikimokykliniame amžiuje suprantamas kaip noras ko nors išmokti ir atkaklus
to tikslo siekimas.

Vaiko pasiekimų vertinimas atliekamas pastoviai stebint vaiką kasdieninėje veikloje, analizuojant kūrybos darbus, kalbantis su tėvais ir vaikais.

Bendradarbiaujame su įvairiais socialiniais partneriais, pagal planuojamą veiklą.

Dalyvaujame miesto, respublikos organizuojamose parodose, projektuose, akcijose.

Grupėje įgyvendinamas projektas ,,Vandenėlis glaudžia, vandenėlis baudžia“.

Dalyvaujame Respublikinėje ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos,, Sveikatos  želmenėliai“ veikloje.

 

SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,