Apie mus

Informacija atnaujinama…

Įstaigos savitumas.

Prioritetas – sveikatos stiprinimas ir saugojimas.

Kartais žmonės mano, kad ugdymas yra faktų ir įgūdžių kaupimas. Kartais jie tiki, kad būti sveikam reiškia nesirgti. Tačiau ir ugdymas, ir sveikata yra kur kas platesnės, turiningesnės, viena nuo kitos neatsiejamos sąvokos.

Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO) apibrėžia sveikatą, kaip visišką fizinės, protinės ir socialinės gerovės būseną, kad „sveikata yra kuriama ir diegiama kasdieninėse situacijose, ten kur žmonės dirba, mokosi, žaidžia. Sveikata kuriama, kai žmogus rūpinasi savimi ir aplinkiniais, kai jis sugeba apsispręsti ir kontroliuoti savo gyvenimo aplinkybes ir kai užtikrinama, kad aplinkoje, kurioje jis gyvena, sudarytos sąlygos visiems bendruomenės nariams sveikai gyventi“.

Sveikata – pati didžiausia vertybė. Visas vaiko gyvenimas grindžiamas sveikatos puoselėjimo, tausojimo, stiprinimo idėjomis. Žmogus tampa stiprus, doras ir sąžiningas tik per ugdymą, kuris yra didžiausias menas. Profesorius J.Laužikas teigė, kad „sveikatos stiprinimas yra kaip raudona linija, einanti per visų kitų sričių vienovę…“.

Ugdymo įstaiga ir šeima siekia, kad vaikas augtų sveikas, vystytųsi pagal savo prigimtį. Pedagogai integruoja sveikos gyvensenos programą į bendrąsias ugdymo programas, ieško naujų, netradicinių darbo su vaikais formų, taiko aktyviuosius ugdymo metodus.

Projektas – vienas iš priimtinausių metodų, taikomų mūsų įstaigoje. Pedagogai renkasi šį metodą todėl, kad pastebėjus nesklandumų kurioje nors srityje, radus apie tai duomenų (faktų, jausmų, poveikių ir kt.), galima įvardinti problemą ir iškelti idėją. Šis metodas labai vertingas dar ir todėl, kad pedagogai, įgyvendindami sveikatos ugdymo programą, gali įtraukti kuo platesnius visuomenės sluoksnius, vaiko aplinkos žmones siekti bendrų tikslų. Vieni projektai trumpalaikiai, kiti tęstiniai, vykdomi kelerius metus. Kai kurie išaugo į didesnes programas, kurios daugelį metų teikiamos Marijampolės savivaldybės sveikatos programų rėmimo konkursui. Įgyvendinant šiuos projektus, pedagogai siekia, kad vaikai pajustų judėjimo džiaugsmą, suvoktų atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, išsiugdytų poreikį rūpintis gamta, supančia aplinka ir patys gebėtų pažinti sveikatą žalojančius veiksnius.

Nepretenduojame į absoliučias tiesas, bet tikimės, kad mūsų įstaigos pedagogų patirtis sudomins ir paskatins domėtis sveikatos stiprinimo ir puoselėjimo galimybėmis .

ĮSTAIGOS KULTŪROS FORMAVIMAS.

Lopšelio – darželio bendruomenė telkiama ne tik ugdymo proceso tobulinimui, bet ir renginių organizavimui. Minimos tradicinės, kalendorinės, Valstybinės ir kt. šventės. Jų metu organizuojamos vaikų, darbuotojų, aktyvių tėvų darbų parodos. Įspūdingai vyksta tradicinė Kaziuko mugė. Paminėti darbuotojų jubiliejai, veikia darbuotojų – vaikų jungtinis ansambliukas. Palaikomi ryšiai su: Kauno raj. Noreikiškių lopšeliu-darželiu „ Ąžuoliukas“, Kazlų Rūdos lopšeliu-darželiu „Pušelė“, Vilkaviškio lopšeliais-darželiais „Buratinas“ bei „ Eglutė“, Kalvarijos lopšeliu-darželiu „ Žilvitis“, „Šaltinio“ pagrindine mokykla, kitomis švietimo įstaigomis. Bendradarbiaujame su Profesinio rengimo centro floristikos specialistais, Pedagogine psichologine tarnyba, maisto ir veterinarine tarnyba, visuomenės sveikatos centru, Marijampolės kolegija, Marijampolės savivaldybės aplinkos valdymo skyriumi, policijos pareigūnais, visuomenės sveikatos biuru. Sudarytos sąlygos dalykiniams ir metodiniams patirties sklaidos mainams.

Įstaigos įvaizdį gerina: saugi ir sveika aplinka, geros ugdymo ir darbo sąlygos, geros pirmaklasių žinios, dėmesys vaiko saviraiškos gerinimui, sąžiningas pedagogų darbas, įstaigos dalyvavimas projektinėse veiklose, dalyvavimas miesto, respublikos renginiuose, pakankamai greita vaikų adaptacija.

Vaiko diena:

 • Rinkimasis į grupę, ruoša, mankšta – 7.00-8.10 val.
 • Pusryčiai – 8.15-8.30 val.
 • Veikla grupėje, trunkanti nuo 1 val. iki 1.5 val.
 • Ryto ratas – visos grupės žaidimas ir kita veikla – 10-15 min.
 • Pasirenkama individuali veikla ir veikla grupelėmis.
 • Muzikos, kūno kultūros, baseino, judesio korekcijos, logopedės veiklos pagal tvarkaraštį prieš pietus ir po pietų (žr. tvarkaraščiuose).
 • Veikla lauke: išvykos, atradimai, lauko žaidimai ir kt., trunkanti 1.5 -2val.
 • Pietūs 11.30-12.00 val.
 • Pasiruošimas miegui, miegas – 12.00 val.- 14.00 val.
 • Pavakariai – 14.30 val.
 • Popietinės veiklos 1val.
 • Pasirenkama individuali veikla ir veikla grupelėse.
 • Popietės (vakaro) ratas- visos grupės veikla: dalijimasis dienos įspūdžiais, nuveiktų veiklų aptarimas, planai rytdienai, ritualai 10-15 min.
 • Vakarienė -16.30-17.00 val.
 • Žaidimai ir kita veikla, išvykimas į namus iki 17.30 val. (pailginta grupė iki 18.30 val.)

FIZINIAM AKTYVUMUI SKATINTI TAIKOMOS DARBO FORMOS:

 • ryto mankšta;
 • kūno kultūros valandėlės sporto salėje ir lauke;
 • sportinės pramogos;
 • sporto šventės;
 • sveikatos dienos;
 • krepšinio, futboliuko, aerobikos mokymo valandėlės;
 • pratybos baseine;
 • pratybos taisyklingai laikysenai ugdyti, plokščiapėdystės profilaktikai;
 • individualus darbas sporto sąlėje;
 • judrūs žaidimai salėje ir lauke;
 • sportiniai žaidimai.

Lauko aikštynas. Priemonės organizuotai ir savaiminei vaikų sportinei veiklai

Lopšelio-darželio grupės – žaidimų ir veiklų kambariai

                                Miegamieji                                                             Drabužinės

                      Prausykla-tualetas                                                              Virtuvėlė

        Logopedijos kabinetas                        Kineziterapijos salė                          Sporto salė

                    Meninio ugdymo salė                                                           Koridoriai

Baseinas

SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,