Apie mus

Įstaigos savitumas.

Prioritetas – sveikatos stiprinimas ir saugojimas.

Kartais žmonės mano, kad ugdymas yra faktų ir įgūdžių kaupimas. Kartais jie tiki, kad būti sveikam reiškia nesirgti. Tačiau ir ugdymas, ir sveikata yra kur kas platesnės, turiningesnės, viena nuo kitos neatsiejamos sąvokos.

Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO) apibrėžia sveikatą, kaip visišką fizinės, protinės ir socialinės gerovės būseną, kad „sveikata yra kuriama ir diegiama kasdieninėse situacijose, ten kur žmonės dirba, mokosi, žaidžia. Sveikata kuriama, kai žmogus rūpinasi savimi ir aplinkiniais, kai jis sugeba apsispręsti ir kontroliuoti savo gyvenimo aplinkybes ir kai užtikrinama, kad aplinkoje, kurioje jis gyvena, sudarytos sąlygos visiems bendruomenės nariams sveikai gyventi“.

Sveikata – pati didžiausia vertybė. Visas vaiko gyvenimas grindžiamas sveikatos puoselėjimo, tausojimo, stiprinimo idėjomis. Žmogus tampa stiprus, doras ir sąžiningas tik per ugdymą, kuris yra didžiausias menas. Profesorius J.Laužikas teigė, kad „sveikatos stiprinimas yra kaip raudona linija, einanti per visų kitų sričių vienovę…“.

Ugdymo įstaiga ir šeima siekia, kad vaikas augtų sveikas, vystytųsi pagal savo prigimtį.  Pedagogai integruoja sveikos gyvensenos programą į bendrąsias ugdymo programas, ieško naujų, netradicinių darbo su vaikais formų, taiko aktyviuosius ugdymo metodus.

Projektas – vienas iš priimtinausių metodų, taikomų mūsų įstaigoje. Pedagogai renkasi šį metodą todėl, kad pastebėjus nesklandumų kurioje nors srityje, radus apie tai duomenų (faktų, jausmų, poveikių ir kt.), galima įvardinti problemą ir iškelti idėją. Šis metodas labai vertingas dar ir todėl, kad pedagogai, įgyvendindami sveikatos ugdymo programą, gali įtraukti kuo platesnius visuomenės sluoksnius, vaiko aplinkos žmones siekti bendrų tikslų. Vieni projektai trumpalaikiai, kiti tęstiniai, vykdomi kelerius metus. Kai kurie išaugo į didesnes programas, kurios daugelį metų teikiamos Marijampolės savivaldybės sveikatos programų rėmimo konkursui. Įgyvendinant šiuos projektus, pedagogai siekia, kad vaikai pajustų judėjimo džiaugsmą, suvoktų atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, išsiugdytų poreikį rūpintis gamta, supančia aplinka ir patys gebėtų pažinti sveikatą žalojančius veiksnius.

Nepretenduojame į absoliučias tiesas, bet tikimės, kad mūsų įstaigos pedagogų patirtis sudomins ir paskatins  domėtis sveikatos stiprinimo ir puoselėjimo galimybėmis .

VIZIJA

. Teikianti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą;

. Siekianti visapusiško vaiko ugdymo garantijų;

. Atliekanti sveikos gyvensenos ugdymo konsultanto vaidmenį;

. Atvira naujovėms, tenkinanti visuomenės poreikius;

. Skatinanti pedagogus siekti aukštos kvalifikacijos.

MISIJA

Įgyvendina  švietimo politiką, padeda šeimai ugdyti vaiko asmenybę, teikiant kokybiškas ikimokyklinio ugdymo paslaugas; sudarytos sąlygos įvairiapusei vaikų saviraiškai, diegiamos sveikatos stiprinimo ir saugojimo nuostatos.

PROJEKTAI, PROGRAMOS.

Grupių projektai:

„ Vaikų adaptacija“ – „ Žirniukai“ gr. ir „ Meškiukai“ gr.

„ Aš – gamtos vaikas“ – „ Boružiukai“ gr.

„ Aš tarp kitų“ – „ Papūgiukai“ gr.

„Mes lašiukai, sveikuoliukai“ –  „ Lašiukai“ gr.

„ Juda rankelės, trepsi kojelės“ – „Kiškiukai“ gr.

„ Žaidžiu, judu – sveikai gyvenu“ – „ Aitvarai“ gr.

„ Mažais žingsneliais sveikatos link…“ – „ Spalviukai“ gr.

„ Gyvenkime sveikai“ – „ Ančiukai“ gr.

„ Noriu augti švarioj ir sveikoj aplinkoj“ – „ Darbščiosios bitutės „ gr.

Dalyvaujame Marijampolės savivaldybės sveikatos rėmimo spec. programoje „ Vaikų bei bendruomenės, visuomenės narių sveikatos aktyvinimo plėtra“.

Įgyvendinamas projektas „ Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“.

Dalyvaujame Lietuvos futbolo federacijos ilgalaikėje vaikų masinio futbolo vystymo programoje „ Sugrąžinkime vaikus į stadionus“, projekte „Futboliukas“.

Vykdomas sveikatingumo ugdymo projekto įgyvendinimas respublikinėje ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijoje „ Sveikatos Želmenėliai“.

Įgyvendinama „ Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“.

Dalyvaujame programose „ Pienas vaikams“ bei „Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimas mokyklose“.

ĮSTAIGOS KULTŪROS FORMAVIMAS.

Lopšelio – darželio bendruomenė telkiama ne tik ugdymo proceso tobulinimui, bet ir renginių organizavimui. Minimos   tradicinės, kalendorinės, Valstybinės ir kt. šventės. Jų metu organizuojamos vaikų, darbuotojų, aktyvių tėvų darbų parodos. Įspūdingai vyksta tradicinė Kaziuko mugė. Paminėti darbuotojų jubiliejai, veikia darbuotojų – vaikų jungtinis ansambliukas. Palaikomi ryšiai su: Kauno raj. Noreikiškių lopšeliu-darželiu „ Ąžuoliukas“, Kazlų Rūdos lopšeliu-darželiu „Pušelė“, Vilkaviškio lopšeliais-darželiais „Buratinas“ bei „ Eglutė“, Kalvarijos lopšeliu-darželiu „ Žilvitis“, „Šaltinio“ pagrindine mokykla, kitomis švietimo įstaigomis. Bendradarbiaujame su Profesinio rengimo centro floristikos specialistais, Pedagogine psichologine tarnyba, maisto ir veterinarine tarnyba, visuomenės sveikatos centru, Marijampolės kolegija, Marijampolės savivaldybės aplinkos valdymo skyriumi, policijos pareigūnais, visuomenės sveikatos biuru. Sudarytos sąlygos dalykiniams ir metodiniams patirties sklaidos mainams.

Įstaigos įvaizdį gerina: saugi ir sveika aplinka, geros ugdymo ir darbo sąlygos, geros pirmaklasių žinios, dėmesys vaiko saviraiškos gerinimui, sąžiningas pedagogų darbas, įstaigos dalyvavimas projektinėse veiklose, dalyvavimas miesto, respublikos renginiuose, pakankamai greita vaikų adaptacija.

TEIKIAME

Pailgintos dienos grupė iki 18.30 val.

Spec. poreikių vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų (logopedė).

Organizuoja maitinimą, vykdo sveikatingumo ugdymo šviečiamąjį darbą vaikams ir darbuotojams, seka vaikų sveikatą, fizinį vystymąsi (vaikų slaugytoja).

Lavina muzikinius vaikų gebėjimus (meninio ugdymo mokytoja).

Vykdo vaikučių grūdinimą vandeniu, atlieka vandenyje korekcinius pratimus, moko plaukti (plaukimo instruktorė).

Moko vyresnių grupių vaikučius aerobikos, krepšinio, futboliuko žaidimų (kūno kultūros instruktorė).

ADMINISTRACIJA

Regina Kaleinikienė – direktorė, II vadybinė kvalifikacinė kategorija, vadybos ekspertė

Giedrė Bagdonienė – direktorės pavaduotoja ugdymui

Ramutė Pangonienė – ūkvedė

Aušra Račiūnienė – vyr. buhalterė

Simona Zalieckienė  – sekretorė

LOPŠELIO-DARŽELIO DARBO LAIKAS 7.00-17.30 val.

Pailgintos dienos grupė dirba nuo 6.30 iki 18.30 val.

Vaiko diena:

Rinkimasis į grupę, ruoša, mankšta –  7.00-8.10 val.

Pusryčiai  – 8.15-8.30 val.

Veikla grupėje, trunkanti nuo 1 val. iki 1.5 val.

Ryto ratas – visos grupės žaidimas ir kita veikla – 10-15 min.

Pasirenkama individuali veikla ir veikla grupelėmis.

Muzikos, kūno kultūros, baseino, judesio korekcijos, logopedės veiklos pagal tvarkaraštį prieš pietus ir po pietų (žr. tvarkaraščiuose).

Veikla lauke: išvykos, atradimai, lauko žaidimai ir kt., trunkanti 1.5 -2val.

Pietūs 11.30-12.00 val.

Pasiruošimas miegui, miegas – 12.00 val.- 14.00 val.

Pavakariai  – 14.30 val.

Popietinės veiklos 1val.

Pasirenkama individuali veikla ir veikla grupelėse.

Popietės (vakaro) ratas- visos grupės veikla: dalijimasis dienos įspūdžiais, nuveiktų veiklų aptarimas, planai rytdienai, ritualai 10-15 min.

Vakarienė -16.30-17.00 val.

Žaidimai ir kita veikla, išvykimas į namus iki 17.30 val. (pailginta grupė iki 18.30 val.)

VAIKŲ MAITINIMAS

Vadovaujantis Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio mėn. 27 d. sprendimu Nr. 1-241, nustatome vaikų maitinimo normas.

Lopšelyje-darželyje maitinimas vykdomas 4 kartus.

1 dienos maitinimo norma lopšelio gr. – 2,50 €

– pusryčiai -0,62 €

– pietūs – 1,00 €

– pavakariai – 0,38 €

– vakarienė – 0,50 €

1 dienos maitinimo norma  darželio gr. – 2,80 €

– pusryčiai – 0,70 €

– pietūs – 1,12 €

– pavakariai – 0,42 €

– vakarienė – 0,56 €

FIZINIAM AKTYVUMUI SKATINTI TAIKOMOS DARBO FORMOS:

 • ryto mankšta;
 • kūno kultūros valandėlės sporto salėje ir lauke;
 • sportinės pramogos;
 • sporto šventės;
 • sveikatos dienos;
 • krepšinio, futboliuko, aerobikos mokymo valandėlės;
 • pratybos baseine;
 • pratybos taisyklingai laikysenai ugdyti, plokščiapėdystės profilaktikai;
 • individualus darbas sporto sąlėje;
 • judrūs žaidimai salėje ir lauke;
 • sportiniai žaidimai.

Atskiri miegamieji ir žaidimų kambariai leidžia vaikams daugiau judėti.

Miegamasis

Žaidimų kambarys

Logopedijos kabinetas

Prausykla-tualetas

Drabužinė

Virtuvėlė

Koridoriai

Sporto salė. Judėjimas- maloni ir džiugi vaikams veikla.

Kineziterapijos salė. Sveika pėdutė žengia tvirtu žingsneliu.

Baseinas. Vandenėlio nebijau, tai ir plaukti moku jau.

Meninio ugdymo salė. Ikimokykliniame amžiuje priimtinausia muzikinio ugdymo forma – dainavimas

Lauko aikštynas. Priemonės organizuotai ir savaiminei vaikų sportinei veiklai.

SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,