ANČIUKAI

„ANČIUKŲ“ GRUPĖ

„Skatindami vaikų saviraišką,

atraskime jaunuosius talentus!“

GRUPĖJE DIRBA

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos – metodininkės :

Rasa Savickienė

Nijolė Piliponienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojų  padėjėja

Edita Kiškienė

GRUPĖS SAVITUMAS

  • Grupę lanko 3-4 metų
  • Ugdytiniai dar maži, jiems trūksta savarankiškumo įgūdžių, todėl kasdieniniame vaikų ugdyme didelis dėmesys bus skiriamas socialinei kompetencijai, savarankiškumo ir kultūrinių – higieninių įgūdžių ugdymui.  Sieksim glaudaus bendradarbiavimo su ugdytinių tėveliais, skatinsim  diskutuoti  su pedagogais, kaip jų vaikams lengviau adaptuotis naujoje aplinkoje.
  • Kadangi į šią grupę susirinka nevienodą pažintinę patirtį, skirtingų gebėjimų ir įgūdžių turintys ugdytiniai, ugdymo turinį sudarysime taip, kad jį būtų galima lanksčiai taikyti atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius poreikius, interesus, gebėjimus bei galimybes.Ugdymo turinys ir formos orientuotos į vaiko adaptacijos naujoje aplinkoje lengvinimą, socializaciją, ugdymosi motyvacijos žadinimą ir prielaidų tolesniam ugdymuisi sudarymą.
  • Siekdamos ugdymo kokybės, pirmiausia išsiaiškinsime vaiko raidos netolygumus, įvertinsime jo pasiekimus ir spragas, laiku atkreipsime dėmesį į specialiuosius ugdymosi poreikius; pastebėsime emocines ir elgesio problemas, išsiaiškinsime šeimos poreikius, pagal būtinybę rengsime individualias programas.
  • Grupėje vaikai ugdomi pagal įstaigos parengtą „Bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą“, integruojant „Sveikatos stiprinimo ir saugojimo“ programą.
  • Atsižvelgiant į vaikų amžių, grupėje vykdome ilgalaikius(1 mokslo metai) ir trumpalaikius ( nuo 1 savaitės iki 1 mėnesio) projektus, susijusius su sveikatos saugojimu ir stiprinimu, kalendorinių švenčių tradicijomis ir papročiais, iškilusia problema

( draugiškumo stoka, didelis vaikų susidomėjimas knyga, pasauliu ar pan.).

  • Įvairinant ugdomąją veiklą, taikant įvairius metodus ir būdus, dalyvaujame įvairiose akcijose, konkursuose, parodose, bendradarbiaujame su įvairiais socialiniais partneriais.
  • Esame respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „ Sveikatos želmenėliai“ narės, aktyviai dalyvaujame jos veikloje

2018-2019  MOKSLO METŲ TIKSLAS

Sudaryti sąlygas saugiai vaiko adaptacijai ir socializacijai, sveikatos stiprinimui ir sveikos gyvensenos įgūdžių formavimui.

 

SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,